Vysokozdvižné vozíky

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov vysokozdvižných vozíkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom, ústnou skúškou a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz obsluhy motorového vozíka v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Preukaz obsluhy motorového vozíka

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu vysokozdvižných vozíkov

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • vodičské oprávnenie je potrebné len pri motorovom vozíku druhu W2.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – počet vyučovacích hodín závisí od druhu motorového vozíka
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vysokozdvižných vozíkov.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Triedenie vysokozdvižných vozíkov

I. trieda – elektrické vozíky

II. trieda – vozíky so spaľovacím motorom

 • druh A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené
 • druh B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením
 • druh C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením
 • druh D – vysokozdvíhacie – ručne vedené
 • druh E – vysokozdvíhacie – s pákovým riadením
 • druh W1 – vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením
 • druh W2 – vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením
 • druh G – vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny
Cena kurzu

Základný kurz od 100 €/osoba (v závislosti od triedy a druhu vysokozdvižného vozíka)

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje