Ochrana pred požiarmi

(OPP)

O službe

Každá právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ má povinnosti v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktoré zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Technika požiarnej ochrany.

 

Našim klientom ponúkame:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky
  • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby
Cena služby

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. (Cena dohodou)

GDPR

  • Osobné údaje

Osobné údaje