Elektrotechnici

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky (§21 - §23)

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na výkon činnosti elektrotechnikov – § 21, samostatných elektrotechnikov – § 22 a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky – § 23. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavené Osvedčenie na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

§ 21
§ 22
§ 23

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní elektrotechnikov
§ 21 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo iné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 21

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 18 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 19 hodín

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní samostatných elektrotechnikov
§ 22 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • odborná spôsobilosť elektrotechnika – § 21
 • potvrdená odborná prax elektrotechnika – § 21 v trvaní:
  •  1 rok ak sa jedná o vyhradené technické zariadenia elektrické do 1000 V
  •  2 roky ak sa jedná o vyhradené technické zariadenia elektrické nad 1000 V
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 22

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 21 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 23 hodín

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
§ 23 zákona č. 508/2009 Z. z.

 • odborná spôsobilosť elektrotechnika – § 21
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec)
 • potvrdená odborná prax elektrotechnika – § 21 v trvaní:
do 1000 Vnad 1000 V
Vyučený4 roky5 rokov
Ukončené elektrotechnické vzdelanie3 roky4 roky
Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie2 roky3 roky

Rozsah kurzu

Základný kurz – § 23

 • Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 24 hodín
 • Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu – 27 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 8 hodín

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone elektrotechnika, samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo prevádzky.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 90 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 60 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje