Bezpečnostnotechnická služba

(BTS)

O službe

Bezpečnostnotechnická služba (BTS) v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

 

Našim klientom ponúkame:

  • spracovanie kompletnej zákonnom stanovenej dokumentácie
  • poradenstvo, konzultácie v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • analýzu nebezpečenstiev a ohrozenií, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
  • určovanie bezpečných pracovných postupov
  • návrh na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov na základe analýzy rizika
  • informácie o aktuálnych zmenách v legislatíve
  • dohľad nad dodržiavaním pravidelnosti školení v oblasti BOZP
Cena služby

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. (Cena dohodou)

GDPR

  • Osobné údaje

Osobné údaje